Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Steeds luider klinkt de boodschap dat er wat moet veranderen in hoe we omgaan met ons landschap, natuur en hulpbronnen en dat daar een belangrijke rol is weggelegd voor landbouw. Wereldwijd wordt gewerkt aan de UN Sustainable Development Goals, de EU geeft in haar Green Deal -Farm to Fork strategy- aan dat 25% van de landbouw biologisch moet worden. Het Ministerie van LNV stuurt juist aan op kringlooplandbouw en provincie Noord-Brabant zet in op coaching en ondersteuning van lokale agrarische ondernemers die stappen willen zetten in de natuur inclusieve landbouw.

Farming with Nature is een Engelstalige minor.

Een bijzonder complexe puzzel

Deze agenda’s en beleid reageren op de toenemende roep vanuit de samenleving om met oplossingen te komen voor o.a. achteruitgang van landschap en biodiversiteit, verstorende klimaateffecten en groeiende energiebehoefte. Dit vereist meer duurzamere vormen van agrarisch landgebruik en een nieuwe kijk op het gebruik van de natuurlijke ruimte, die zeker in een dichtbevolkt land als Nederland onder druk staat.

Over deze minor

Een bijzonder complexe ruimtelijke, ecologische, en sociaaleconomische puzzel. De centrale uitdaging in deze puzzel is om de omgeving en agrarische ondernemer bij elkaar te brengen. Ben jij die toekomstige professional die kan denken en handelen op gebiedsniveau, die verbinding kan leggen met betrokken partijen en die vanuit gezamenlijkheid vorm geeft aan innovatieve duurzame oplossingen? Of ben jij die toekomstige (agrarische) ondernemer of diens adviseur, die vanuit verschillende invalshoeken verkent hoe het bedrijf blijvend economisch rendabel is en past in zijn omgeving. En die daarbij integraal bijdraagt aan biodiversiteit en andere maatschappelijke vraagstukken?

Deze minor richt zich op deze puzzel door interdisciplinair op gebiedsniveau en op ondernemersniveau te kijken naar actuele vraagstukken rondom economisch rendabel ondernemen met natuur. Daarbij kies je of je op de Nederlandse situatie wil focussen of juist jezelf internationaal wil richten.

Leerdoelen

Wil jij jouw vakkennis verder verdiepen en effectief inbrengen in complexe praktijkgerichte vraagstukken in een regio? Wil jij samenwerken en leren met studenten van andere opleidingen en met partijen uit het werkveld? En zo meer begrip krijgen van de samenhang tussen landbouw en natuur? Wil jij vorm geven aan duurzame oplossingen met aandacht voor natuur, maatschappij en economie op zowel gebiedsniveau als ondernemersniveau door aan concrete praktijkgerichte vraagstukken te werken? Wil je internationaal en intercultureel aan de slag? En wil je weten waar jij jezelf kunt ontwikkelen op vlak van ondernemerschap, zelfbewustzijn en betekenisvolle impact creëren? Volg dan de minor Farming with Nature.   

Ingangseis

Er zijn geen specifieke ingangseisen. Wel wordt van je verwacht dat je relevante kennis vanuit jouw opleiding kunt inbrengen, leergierig bent en open staat voor andere perspectieven en pro-actief bijdraagt aan de samenwerking  met studenten, ondernemers en gebiedspartners uit het werkveld. Voertaal van de minor is Engels.

Aanmelden

Kijk voor een volledig overzicht van onze minoren en om je aan te melden op de website Kies op maat.

Aanmelden via Kies op Maat