Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Binnen HAS Hogeschool is er een werkgroep Studie + die zich richt op studenten met een functiebeperking. Zij begeleiden studenten die daar behoefte aan hebben. 

Onder een functiebeperking wordt verstaan: 'alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en die een vertragend effect kunnen hebben op de studievoortgang.'

Verschillende soorten functiebeperking

Onder de verschillende soorten functiebeperkingen vallen bv.:

 • Visuele, auditieve en motorische handicaps;
   slechthorend, slechtziend
 • Chronische en psychische ziektes; 
  M.E., faalangst, ADHD
 • Stoornissen in het autistisch spectrum
  PDD-NOS, Asperger.
 • Stoornissen in de taal en spraak; 
  dyslexie, dyscalculie 

Studenten die beschikken over een officiële dyslexie / dyscalculie verklaring krijgen zonder intakegesprek automatisch een half uur extra tijd tijdens tentamens. Voor andere voorzieningen is een intakegesprek nodig.

 

Intakegesprek

Voor (aspirant) studenten met een beperking, die verwachten tijdens de studie tegen belemmeringen aan te lopen, is het verstandig om ruim voor de start van de opleiding een intakegesprek aan te vragen (vóór de zomervakantie). Dit gesprek zal gevoerd worden met een werkgroeplid van Studie +.

Tijdens dit gesprek worden aard en gevolgen van de functiebeperking besproken. Ook komen de opleidingscompetenties in relatie tot de beperking ter sprake. Tot slot wordt samen bekeken welke aanpassingen en voorzieningen de student tijdens de opleiding nodig heeft en of HAS Hogeschool deze kan leveren.

Mocht uit het gesprek blijken dat er extra faciliteiten/hulpmiddelen nodig zijn tijdens tentamens, dan kan dit tot week 5 geregeld worden.

HAS Hogeschool studenten

Voor zittende studenten, neem contact op met de contactpersoon Studie + van je opleiding. Meer informatie is te vinden op intranet.

Zit je nog met vragen of wil je iemand spreken?

Neem contact op met Studie+

Studie + vestiging Den Bosch

Studie + vestiging Den Bosch

Monique Huberts
M.Huberts@has.nl 088 - 8903822
Studie + vestiging Venlo

Studie + vestiging Venlo

Ryanne Wijnhoven
Ry.Wijnhoven@has.nl 088 - 8903078